Người lao động sẽ được tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Vừa qua, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ban hành ngày 12/6/2022 quy định về mức lương tối thiểu của người lao động hiện đang làm việc theo hợp đồng lao động, qua đó người lao động sẽ được tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022.

tăng lương tối thiểu vùng

Đối tượng áp dụng tăng lương tối thiểu vùng

Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu tháng và lương tối thiểu giờ, áp dụng với những người lao động hiện đang làm việc theo hợp đồng lao động.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

– Thứ nhất, người lao động hiện đang làm việc theo hợp đồng lao động phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

– Thứ hai, người sử dụng lao động theo Luật Lao động bao gồm các doanh nghiệp theo luật lao động, các cơ sở, tổ chức, gia đình, cá nhân nhận thầu hoặc thuê người lao động thực hiện làm việc cho mình.

– Thứ ba, bao gồm các cơ quan, cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiệu được quy định chi tiết trong nghị định này.

Lương tối thiểu vùng sẽ được tăng thêm 6%

Về mức lương tối thiểu hàng tháng, nghị định quy định mức lương tối thiểu hàng tháng tại 4 vùng: vùng thứ nhất tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng / tháng lên 4.680.000 đồng / tháng. Vùng thứ hai tăng 240.000 đồng từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng.

So với mức lương tối thiểu hiện hành, mức lương tối thiểu nêu trên đã tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 – 260.000 đồng). Về tiền lương tối thiểu, Nghị định cũng quy định mức lương tối thiểu tại 4 vùng: 22.500 đồng / giờ đối với vùng thứ nhất, 20.000 đồng / giờ đối với vùng thứ hai, 17.500 đồng / giờ đối với vùng thứ ba, vùng thứ 4 là 15.600 đồng / giờ.

Việc áp dụng các khu vực địa lý được xác định bởi vị trí kinh doanh của người sử dụng lao động. Nghị định cũng nêu rõ, tiền lương tháng tối thiểu là mức lương tối thiểu để người lao động áp dụng trong thang lương tháng, làm căn cứ thỏa thuận, trả lương để bảo đảm có được tiền lương phù hợp với công việc, chức danh của người lao động. Hoàn thành định mức lao động đã thỏa thuận hoặc công việc trong thời hạn một tháng không thấp hơn mức lương tối thiểu hàng tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ là căn cứ để người lao động đăng ký trả lương thỏa thuận, trả lương và bảo đảm mức lương tối thiểu theo vị trí, chức danh của người lao động làm việc ở nơi khác và tiêu chuẩn lao động, công việc đã thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu mỗi giờ.

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/7/2022.

Block "nhac-chuong" not found